ABOUT Leadership & Organization Board of Trustees

BOARD OF TRUSTEES

  • Founding Members
  • Honorary Members
  • Special Committees
  • Rules & Regulations

Special Committees

The Board of Trustees consists of the following seven specialized committees, which, in principle, meet once or twice a year.

Finance and Auditing Committee

Chair: Shiyi CHEN

Members: Jianyue DONG, Heyang GUO, Zhong’an SHI

External Member: Jianying XUE

Compensation Committee

Chair: Yingyi QIAN

Members: Yidan CHEN, Yiming XU

Development Committee

Chair: Lei ZHANG

Members: Beau Kuok, Bainian SHOU, Qingjun YE

Governance Committee

Chair: Yueguang CHEN

Members: Yidan CHEN, Jianwei PAN, Yingyi QIAN, Yigong SHI

Planning and Infrastructure Committee

Chair: Qingyuan DONG

Members: Jian LI, Mengge LYU, Yinglin QIN, Guoqiang YANG

External Relations Committee

Chair: Xiaocun WANG

Members: Jia’er CHEN, Shiyi CHEN, Yueguang CHEN, Yidi LI

Academic Affairs Committee

Chair: Jianwei PAN

Members: Shiyi CHEN, Yingyi QIAN, Yi RAO, Yigong SHI, Xiaocun WANG