Westlake News UNIVERSITY NEWS

Seventh Meeting of the Westlake University Founding Board of Trustees held in Hangzhou


10, 2020

PRESS INQUIRIES Yi FENG
Email: fengyi@westlake.edu.cn
Phone: +86-(0)571-85270350
Office of Public Affairs


On June 7, 2020, the Seventh Meeting of Westlake University Founding Board of Trustees was held in Hangzhou. The meeting was hosted by Yingyi Qian, Chair of the Board, attended by 22 Board Trustees, and sit in by Honorary Trustees, Secretary of the Board, and Chair of the Board of Supervisors.


The meeting reviewed the proposal of adjustments of the Board members. The Board approved the appointment of Zhong’an Shi and Bainian Shou as additional Board members, the nomination of Yinglin Qin as Vice Chair of the Board, and the appointment of Ying Qian as Honorary Board member by a vote.


Zhong’an Shi


Bainian Shou


Yinglin Qin


Ying Qian


The meeting reviewed the Annual Report of the University and the President, the University Final Account Report, Auditor’s Report, Budget Report, Major Financial Rules and Regulations, Revisions of the University Charter; discussed Governance Report of the Board, 2020 Work Plan of the Committees of the Board; decided on dates of 2021 Board Meetings.


Members of the Westlake University Founding Board of Trustees

(listed in alphabetical order by family name)

David Baltimore, Jia’er Chen, Shiyi Chen, Charles CHEN Yidan, Yueguang Chen, Chun Cheng, Jianyue Dong, DONG Qingyuan, GUO Heyang, Beau Kuok, HAN Qide, Jian Li, Yidi Li, Jianwei Pan, Yingyi Qian, Yinglin Qin, Yi Rao, Yigong Shi, Zhong’an Shi, Bainian Shou, WANG Xiaocun, Yiming Xu, Guoqiang Yang, Qingjun Ye and Lei Zhang

 

Honorary Trustees of the Westlake University Board of Trustees

 (listed in alphabetical order by family name)

Ting Cao, Zhaoxiong Cen, Feng Deng, Ying Deng/Quping Hou, Jianying Du, Hang Ge, Hongjia Gong, Guangchang Guo, Bin Huang, Changhua Huang, Gang Lin, Song Liu, Pony Ma, Liangzheng Ni, Liushuan Niu, Ying Qian, Yuehua Shen, Jubin Shi, Gewei Song, Yongqiang Su, Donghui Wang, Shuifu Wang, Yajun Wu, Guoping Xiao, Jiaxing Xing, Haizhao Xu, Jingxia Xue, Tingdong Yang, Zhongliang Yao, Xincheng Zhang, Yongjun Zhang, Xinzhu Zhao, Yan Zhou, Xianfu Zhu, and Xinhong Zhu