Westlake News UNIVERSITY NEWS

Eleventh Meeting of the Westlake University Founding Board of Trustees Held in Hangzhou

Jocelyn Eikenburg
21, 2022

PRESS INQUIRIES Chi ZHANG
Email: zhangchi@westlake.edu.cn
Phone: +86-(0)571-86886861
Office of Public Affairs

The Eleventh Meeting of the Westlake University Founding Board of Trustees was held on April 16, with participants in both Hangzhou and Beijing taking part in the event due to the pandemic. Yingyi Qian, chair of the board, presided over the meeting, which was attended by 22 trustees as well as the board of supervisors, and the secretary of the board.


A group photo of the participants in the Eleventh Meeting of the Westlake University Founding Board of Trustees


A group photo of the meeting participants in Beijing


A group photo of the meeting participants in Hangzhou


The meeting informed the participants about the list of ex officio trustees appointed to the second term of the board of trustees, and voted on the list of elected trustees for the second term of the board of trustees.


The members of the Second Term of the Westlake University Board of Trustees are: David Baltimore, Chong Chen, Shiyi Chen, Charles CHEN Yidan, Yueguang Chen, DONG Qingyuan, Hailiang Feng, HAN Qide, Jiaxing Huang, KUOK Khoon Chen, Yucong Li, Jianwei Pan, Yingyi Qian, Yinglin Qin, Yi Rao, Neil Shen, Jianjun Shi, Yigong Shi, Zhong'an Shi, Bainian Shou, Xiaoping Tian, Jianlin Wang, Xiao'an Wang, Xiao-Fan Wang, Yiming Xu, Dan Yang and Lei Zhang.


The meeting decided to appoint Jia'er Chen as a senior honorary trustee, and to also appoint Jianping Hu, Chang Wei and Qingjun Ye as honorary trustees.


This was the final meeting of the Westlake University Founding Board of Trustees. Yingyi Qian, chair of the board of trustees, and Yigong Shi, president of Westlake University, both delivered speeches. Participants also viewed a documentary film about the university's founding board of trustees.


Members of the Westlake University Founding Board of Trustees

(listed in alphabetical order by name)

David Baltimore, Jia'er Chen, Shiyi Chen, Charles CHEN Yidan, Yueguang Chen, Chun Cheng, Jianyue Dong, DONG Qingyuan, Hailiang Feng, GUO Heyang, HAN Qide, KUOK Khoon Chen, Jian Li, Yidi Li, Mengge Lyu, Jianwei Pan, Yingyi Qian, Yinglin Qin, Yi Rao, Neil Shen, Yigong Shi, Zhong'an Shi, Bainian Shou, Xiaoping Tian, Xiao'an Wang, WANG Xiaocun, Yiming Xu, Guoqiang Yang, Qingjun Ye and Lei Zhang


Honorary Trustees of the Westlake University Board of Trustees

(listed in alphabetical order by name)

Ting Cao, Shum Chiu Hung, Wei Chen, Feng Deng, Xiaofeng Deng, Junzi Dong, Jianying Du, Yuyou Fang, Xiao Feng, Hang Ge, Hongjia Gong, Guangchang Guo, Shujun Han, Simo He, Jianping Hu, Ying Deng/Quping Hou*, Changhua Huang, Hong Huang, Jian Lan, Gang Lin, Song Liu, Pony Ma, Liangzheng Ni, Liushuan Niu, Ying Qian, Yuehua Shen, Gewei Song, Xianze Su, Yongqiang Su, Xiaoping Sun, Donghui Wang, Hongmei Wang, Shuifu Wang, Chang Wei, Yajun Wu, Guoping Xiao, Jingxia Xue, George Yang, Tingdong Yang, Zhongliang Yao, Qingjun Ye, Xincheng Zhang, Yaokun Zhang, Yongjun Zhang, Xinzhu Zhao, Yan Zhou and Xinhong Zhu

*Ying Deng and his wife Quping Hou are donors and Ms. Quping Hou serves as an honorary trustee.