Westlake News UNIVERSITY NEWS

First Meeting of the Second Term of the Westlake University Board of Trustees Held in Hangzhou

Jocelyn Eikenburg
22, 2022

PRESS INQUIRIES Chi ZHANG
Email: zhangchi@westlake.edu.cn
Phone: +86-(0)571-86886861
Office of Public Affairs

The First Meeting of the Second Term of the Westlake University Board of Trustees took place on April 17, with participants in Beijing and Hangzhou, due to the pandemic. Attending the meeting were 23 trustees as well as the board of supervisors, honorary trustees, and the secretary of the board.


A group photo of the participants in the First Meeting of the Second Term of the Westlake University Board of Trustees


A group photo of the meeting participants in Beijing


A group photo of the meeting participants in HangzhouThe members elected Yingyi Qian as chair and Yinglin Qin as vice chair of the second term of the board of trustees. Qian also delivered a speech.


The meeting deliberated and approved the proposal to amend the Westlake University Charter, the proposal on the composition of the board committees, as well as the university’s 2021 financial report, 2021 annual auditor’s report, 2022 annual budget report, 2021 annual work report, 2022 annual work plan, and undergraduate enrollment plan. The meeting also discussed topics such as undergraduate education, the construction and planning of the Center for Infectious Disease Research and the Research Center for Industries of the Future, and the Westlake Fellows Program.


Members of the Second Term of the Westlake University Board of Trustees    

(listed in alphabetical order by name)

David Baltimore, Chong Chen, Shiyi Chen, Charles CHEN Yidan, Yueguang Chen, DONG Qingyuan, Hailiang Feng, HAN Qide, Jiaxing Huang, KUOK Khoon Chen, Yucong Li, Jianwei Pan, Yingyi Qian, Yinglin Qin, Yi Rao, Neil Shen, Jianjun Shi, Yigong Shi, Zhong’an Shi, Bainian Shou, Xiaoping Tian, Jianlin Wang, Xiao’an Wang, Xiao-Fan Wang, Yiming Xu, Dan Yang and Lei Zhang


Senior Honorary Trustee of the Westlake University Board of Trustees

Jia’er Chen


Honorary Trustees of the Westlake University Board of Trustees

(listed in alphabetical order by name)

Ting Cao, Shum Chiu Hung, Wei Chen, Feng Deng, Xiaofeng Deng, Junzi Dong, Jianying Du, Yuyou Fang, Xiao Feng, Hang Ge, Hongjia Gong, Guangchang Guo, Shujun Han, Simo He, Jianping Hu, Ying Deng/Quping Hou*, Changhua Huang, Hong Huang, Jian Lan, Gang Lin, Song Liu, Pony Ma, Liangzheng Ni, Liushuan Niu, Ying Qian, Yuehua Shen, Gewei Song, Xianze Su, Yongqiang Su, Xiaoping Sun, Donghui Wang, Hongmei Wang, Shuifu Wang, Chang Wei, Yajun Wu, Guoping Xiao, Jingxia Xue, George Yang, Tingdong Yang, Zhongliang Yao, Qingjun Ye, Xincheng Zhang, Yaokun Zhang, Yongjun Zhang, Xinzhu Zhao, Yan Zhou, and Xinhong Zhu

*Ying Deng and his wife Quping Hou are donors and Ms. Quping Hou serves as an honorary trustee.